Стручен Совет

Стручниот совет го сочинуваат: директорот, стручни работници, стручни соработници и лица со посебни овластувања.
Со стручниот совет раководи директорот на детската градинка.
Стручниот совет ги врши следните работи: