Këshilli profesional

Këshilli profesional e përbëjnë: drejtori, punëtorët profesional, bashkëpunëtorët profesional dhe personat me autorizime të veçanta.
Me këshillin profesional udhëheq drejtori i kopshtit për fëmijë.
Këshilli profesional i kryen këto punë: