ОРГАН НА РАКОВОДЕЊЕ

Директорот е орган на раководење на детската градинка.
Директорот е законски застапник на детската градинка и ја застапува и претставува пред трети лица.
За директор на детската градинка може да биде избрано лице за период од 4 (четири) години