Постапка за отпис на дете

Постапката за отпишување на детето започнува со поднесување на Барање во електронска форма (преку веб страната на градинката) или во писмена форма лично до архивата на градинката.

За раскинување на Договорот (отпис на детето) Директорот донесува Решение за раскинување на договорот по спогодбен пат во рок од 30 дена од денот на поднесување на Барањето.
Договорот се раскинува (детето се отпишува) по претходно измирени обврски за престој на детето во градинка.