Пакет Услуги

Целодневен престој на деца од предучилишна возраст (од 0-6 години) е институционална организирана форма на престој на деца во траење од 8 до 11 часа дневно.
На децата се нуди згрижување, исхрана (појадок, ручек и две ужини), дневен одмор и организирани воспитно-образовни активности.

Цена на чинење изнесува 1.490.00 денари

Полудневен престој преставува вид на услуга која ја нуди градинката во траење на временски период до 12:00 часот во тек на денот. Установата на детето му обезбедува три оброка (појадок, ужина и ручек) и воспитно-образовни активности.

Цена на чинење за полудневен престој изнесува 1.067.00 денари