Управен Одбор

Согласно Законот за заштита на деца Управниот Одбор во градинката го сочинуваат 7 (седум) членови и тоа:
– Двајца претставници на родителите
– Двајца претставници на Основачот
– Еден претставник на Градинката
– Еден претставник на надлежното министерство
– Еден претставник на Градот Скопје

Во овој момент УО на ЈОУДГ „СНЕЖАНА“ Чаир, Скопје го сочинуваат .
На останатите членови им е престанат мандатот и во тек е постапка за именување на членови на УО на ЈОУДГ „СНЕЖАНА