Совет на Негователи

Советот на негователи го сочинуваат негователите на детската градинка.
Со советот раководи директорот на детската градинка.
Советот на негователи: