Известувања

Известување за нови цени на услугите

Почитувани родители,
Ве известуваме дека од 01.06.2023 година на сила е „Правилникот за утврдување нормативи, мерила и критериуми за утврдување на надоместок – цена на услугите што паѓа на товар на родителите во ЈОУДГ „СНЕЖАНА“ Чаир Скопје“.

Со Правилникот се утврдува цената на услугите во ЈОУДГ „СНЕЖАНА“ што паѓа на
товар на родителите и тоа:
– Целодневен престој 2.000 денари – Полудневен престој 1.400 денари
Правилникот можете да го преземете на следниот линк