Совет на Воспитувачи

Советот на воспитувачи го сочинуваат воспитувачите на детската градинка.
Со советот на воспитувачи раководи и го свикува директорот на детската градинка.
Советот на воспитувачи ги врши следните работи: