Објекти

Објект: „Џуџиња“

ул. „Џон Кенеди” бр. 1.
Jавна установа од организирана форма на заштита на децата, чија основна дејност е згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Објект: „Снегулко“

ул. „Никола Грчето“ бр.3
Jавна установа од организирана форма на заштита на децата, чија основна дејност е згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.