I meet scientist

Проектот ќе се реализира од февруари до јуни 2023 година.
 
Членови се училишта и градинки од Турција, Македонија и Романија. 
Децата ќе се запознаат со животот и делата на 16 научници.
 
Секој член од проектот ќе подготви видео, работен лист и игра за научникот кој му е доделен. Истите ќе се презентираат и работат во група. 
Во нашата градинка Проектот ќе се реализира со децата од 4 – 6 години во група „Пилиња“ во објект Снегулко.
 
Воспитен тим вклучен во Проектот: Ајсел Сејфула, Ќефсер Махмутовиќ и Олгица Садикова.