Организација на Време

Двата објекти на градинката (Џуџиња и Снегулко) вршат згрижување и воспитно едукативна дејност во прва смена и тоа од 6:00 – 18:00
Организацијата на дневните активности на децата од предучилишна возраст во рамки на групите се разлизира во прва смена, и тоа во Целодневен и Полудневен престој

Прием на деца и слободни активности е до 08:15часот за целодневен престој

Прием на деца и слободни активности е до 07:30 часот за полудневен престој

Организација на дневните активности на деца од најрана предучилишна возраст (до 24 месеци)

Целодневен престој

 • Прием на деца и слободни активности
  до 08:15ч
 • Подготовка за појадок и појадок
  08:15ч
 • Реализација на дневно планирање
  09:00ч
 • Прва ужинка
  10:00ч
 • Тоалет и подготовка за спиење
  10:20ч
 • Пасивен одмор – спиење
  10:50ч
 • Тоалет подготвка за ручек
  12:50ч
 • Ручек
  13:10ч
 • Миење раце и тоалет
  13:40ч
 • Слободни игри и престој на воздух
  14:00ч
 • Втора ужинка
  15:00ч
 • Реализација на дневното планирање
  15:30ч
 • Слободни активности и игри
  16:00ч
 • Заминување на децата
  18:00ч
Организација на дневните активности на деца од предучилишна возраст (од 2 до 6 години)
Child kid boy play colorful plasticine at kindergarten or at home. Mother and son or babysitter are engaged in early development, preparation for school. Selective focus.

Целодневен Престој

 • Прием на деца и слободни активности (игри по избор на децата)
  до 08:15ч
 • Утринска гимнастика
  08:15ч
 • Појадок
  08:30ч
 • Реализација на дневно планирање
  09:00ч
 • Ужинка
  10:00ч
 • Реализација на дневното планирање
  10:30ч
 • Прошетки, набљудување и престој на воздух
  11:15ч
 • Средување на центрите з аучење
  12:00ч
 • Ручек
  12:15ч
 • Пасивен одмор (спиење)
  12:45ч
 • Ужина
  14:30ч
 • Реализација на факултативни програми (јазик.балет и сл.)
  15:00ч
 • Реализација на дневното планирање
  15:30ч
 • Слободни игри
  16:45ч
 • Средување на центрите за учење
  17:30ч
 • Заминување на децата
  до 18:00ч
Caucasian boy is sitting with his mother having fun playing with magnetic constructor. Selective focus. Early development in kindergarten and at home.

Полудневен Престој

 • Прием на деца и слободни активности (по избор на децата)
  до 07:30ч
 • Утринска гимнастика
  08:15ч
 • Појадок
  08:30ч
 • Реализација на дневното планирање
  09:00ч
 • Ужина
  10:00ч
 • Реализација на дневното планирање
  10:30ч
 • Прошетки, набљудување и престој на воздух
  11:15ч
 • Ручек
  12:00ч
 • Заминување на децата
  12:15ч