Совет на Родители

Во детската градинка се избира совет на родители кој го сочинуваат претставници на родителите чии деца престојуваат во детската градинка.
Советот на родители брои 5(пет) члена, сразмерно на бројот на деца од секој објект на детската градинка.
Кога членот на советот на родители престане да биде родител се избира друг родител од истиот објект како претставник на советот.
Советот на родители од своите членови именува двајца претставници во управниот одбор во Управниот одбор, со мнозинство гласови.
Со советот раководи претседател кој го избираат членовите на советот на родители со јавно гласање од своите редови, со мнозинство гласови.
До изборот на претседател со советот на родители раководи најстариот член