Наставни јазици

Програмата за рано учење и развој се спроведува на три наставни јазици:

Објект: „Џуџиња“

Во Објект ЏУЏИЊА на македонски и албански наставен јазик

Објект: „Снегулко“

Во Објект СНЕГУЛКО на македнски, албански и турски наставен јазик