Këshilli i edukatorëve

Këshillin e edukatorëve e përbëjnë edukatoret e kopshtit për fëmijë.
Me këshillin e edukatorëve udhëheq dhe e thërret drejtori i kopshtit për fëmijë.
Këshilli i edukatorëve kryen këto punë: