ORGAN I UDHËHEQJES

Drejtori është organi drejtues i kopshtit për fëmijë.
Për drejtor të kopshtit për fëmijë mund të zgjidhet një person për periudhë 4 (katër) vjeçare
За директор на детската градинка може да биде избрано лице за период од 4 (четири) години