Procedura për çregjistrim të fëmijës

Procedura e çregjistrimit të fëmijës fillon me dorëzimin e Kërkesës në formë elektronike (nëpërmjet ueb faqes të kopshtit) ose me shkrim personalisht në arkivin e kopshtit.

Për prishjen e kontratës (çregjistrimin e fëmijës) Drejtori miraton Aktvendim për prishjen e kontratës me marrëveshje në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të Kërkesës.
Kontrata prishet (fëmija çregjistrohet) pas shlyerjes së detyrimeve për qëndrim të fëmijës në kopsht.