Nature workshop

Punëtori për natyrën Natyra është e gjithë ajo që na rrethon: toka,uji,ajri,krijesat e gjalla dhe jo të gjalla. Faktori kryesor që pozitivisht ose negativisht ndikon në natyrë është njeriu. Për këtë arsye jashtëzakonisht është e rëndësishme të arrihet vetëdija dhe njohuria për natyrën që në moshën më të hershme.

Qëllimi kryesor me këtë projekt do të jetë që t’i njoftojmë fëmijët me natyrën dhe t’a përkrahim zhvillimin e tyre kognitiv,fizik dhe emocional në mjedis natyror, e jo në mjedise të mbyllura dhe artificiale. Do t’ju mundësojmë fëmijëve aktivisht të kalojnë kohë në natyrë dhe të vendosin lidhje pozitive me natyrën.

Në kopshtin tonë Projekti do të realizohet me fëmijë prej moshës 4-6 vjeç nga grupi "Biserçinja" dhe "Pçelki" në objektin Xhuxhinja.

Përfshirë ekipi edukativ në projektin: Daniela Kostencova, Elena Talevska dhe Julija Karaxhovska