Historia e kopshtit

Histori e shkurtër e kopshtit

IPKKF "SNEZHANA" është themeluar me aktvendim të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Shkup nr. 31/70 të datës 27.03.1970.

Kopshti është themeluar si Institucion i kombinuar për fëmijë "SNEZHANA" Shkup. Organ themelues është Këshilli i shkollës fillore “Vasil Gllavinov” Shkup me Vendim numër 04-235 të datës 02.07.1969 dhe Aktvendim i Kuvendit të Qytetit të Shkupit numër 5309/1 të datës 12.02.1970.
Kopshti fillimisht ka funksionuar në kuadër të shkollës fillore "Vasil Glavinov" nga viti 1970 deri më 01.10.1973 me grupe argëtuese kur me regjistrimin në regjistrin gjyqësor të datës 01.10.1973 filloi të funksionojë IPKKF "SNEZHANA" me seli në objektin Snegulko (Fjolla).
Objekti SNEGULKO ka filluar të funksionojë në vitin 1973
Objekti i XHUXHINJA (Shkurtabiqët) filloi të funksionojë në vitin 1978
Objekti VESELKO ka filluar të funksionojë në vitin 1981, dhe me Vendim të Këshillit të Komunës së Çairit numër 07-1447/3 të datës 15.06.2012 objekti i VESELKO i është dorëzuar Komunës së Shuto Orizarit.

Persona udhëheqës

Emri i drejtorit të parë ushtrues detyre

Roska Siljanovska periudha 1970 - 1990
Elisaveta Kikoviq periudha 1990-2000
Dijana Simonovska 2000-2010
Marija Angelova 2010-2014
Ana Gjorgjieva 2014-2016
Natasha Angelova 2016-2018

Daniela Kostencova 2018-2022

Gjyler Bejoglu 2022

Narel Salih Buqi 2022-

Решение Согласност Град Скопје формирање на СНЕЖАНА

Решение на СУД формирање на СНЕЖАНА

Одлука за отстапување на објект РЕ ВЕСЕЛКО

Решение од ОКРУЖЕН СУД конституирање на СНЕЖАНА 1973