Inkluzimi

Me implementimin e procesit të inkluzimit të gjithë fëmijët mund të mësojnë dhe kanë të drejtën e arsimimit dhe edukimit në sistemin e rregullt. Bazat e procesit të inkluzimit janë nevojat e fëmijëve dhe zhvillimi i aftësive të tyre, të cilat paraqesin kriteret bazë për zgjedhjen e programit për punë.
Meqenëse fëmijët mësojnë më mirë në një mjedis natyror me bashkëmoshatarët e tyre, atyre duhet t'u sigurohet edukim dhe arsim në institucionet parashkollore të rregullta ku do ta merrnin atë. Kopshti ynë ofron mundësi të barabarta si dhe fleksibilitet të plotë në plotësimin e nevojave specifike të të gjithë fëmijëve, mënyra e punës është e përshtatur në mënyrë që ti dale në ndihmë çdo fëmije, ndërsa për ata me vështirësi në zhvillim dhe ndihmë shtesë. Zbatohen strategji të ndryshme dhe efektive për organizimin e sallës së lojërave në të cilën respektohen dallimet mes fëmijëve, që nënkupton organizimin e duhur të hapësirës, materialet dhe mjetet didaktike, rregullimin kreativ, si në hapësirën e brendshme ashtu edhe jashtë.
Megjithatë, do të themi se qëllimi parësor i inkluzionit nuk është të ndihmojë fëmijët me vështirësi të integrohen më mirë në kopsht. Qëllimi përfundimtar është përfitimi për të gjithë mjedisin, të gjithë fëmijët dhe të gjithë sistemin arsimor. Me këtë ndërtojmë tolerancën, por edhe respektin për dallimet individuale, respektimin e dinjitetit të çdo individi dhe mbi këtë bazë të krijojmë ndërveprime të ndërsjella dhe marrëdhënie shoqërore. Është veçanërisht e rëndësishme që fëmijët e vegjël të zhvillojnë ndjeshmëri, solidaritet, tolerancë dhe pranim dhe respekt për diversitetin. Ndërveprimi i hershëm midis fëmijëve të cilët kanë vështirësi në zhvillim dhe atyre që nuk kanë, çon në një proces të formimit të qëndrimeve dhe pikëpamjeve pozitive.

Përfitimet për fëmijët me vështirësi

Përfitimet për prindërit dhe familjet e fëmijëve me aftësi me vështirësi

Familja dhe kopshti janë dy institucione të cilat janë të ndërvarura mes veti në arritjen e qëllimeve në procesin edukativo-arsimor. Pa bashkëpunim të planifikuar, ata nuk mund të përmbushin detyrat e tyre arsimore. Bashkëpunimi nuk nënkupton takime të rastësishme të prindërve dhe punonjësve në kopsht. Ajo duhet të jetë një proces i planifikuar, afatgjatë i aktiviteteve të ndërsjella.
Duke pasur parasysh qëllimet dhe detyrat që duhet të realizohen përmes punës edukative-arsimore, është krejt normale që kopshti të jetë iniciues, organizator, edukator dhe planifikues i bashkëpunimit mes saj dhe familjes.
Me implementimin e procesit të inkluzimit të gjithë fëmijët mund të mësojnë dhe kanë të drejtën e arsimimit dhe edukimit në sistemin e rregullt. Bazat e procesit të inkluzimit janë nevojat e fëmijëve dhe zhvillimi i aftësive të tyre, të cilat paraqesin kriteret bazë për zgjedhjen e programit për punë. Meqenëse fëmijët mësojnë më mirë në një mjedis natyror me bashkëmoshatarët e tyre, atyre duhet t'u sigurohet edukim dhe arsim në institucionet parashkollore të rregullta ku do ta merrnin atë. Kopshti ynë ofron mundësi të barabarta si dhe fleksibilitet të plotë në plotësimin e nevojave specifike të të gjithë fëmijëve, mënyra e punës është e përshtatur në mënyrë që ti dale në ndihmë çdo fëmije, ndërsa për ata me vështirësi në zhvillim dhe ndihmë shtesë. Zbatohen strategji të ndryshme dhe efektive për organizimin e sallës së lojërave në të cilën respektohen dallimet mes fëmijëve, që nënkupton organizimin e duhur të hapësirës, materialet dhe mjetet didaktike, rregullimin kreativ, si në hapësirën e brendshme ashtu edhe jashtë. Megjithatë, do të themi se qëllimi parësor i inkluzionit nuk është të ndihmojë fëmijët me vështirësi të integrohen më mirë në kopsht. Qëllimi përfundimtar është përfitimi për të gjithë mjedisin, të gjithë fëmijët dhe të gjithë sistemin arsimor. Me këtë ndërtojmë tolerancën, por edhe respektin për dallimet individuale, respektimin e dinjitetit të çdo individi dhe mbi këtë bazë të krijojmë ndërveprime të ndërsjella dhe marrëdhënie shoqërore. Është veçanërisht e rëndësishme që fëmijët e vegjël të zhvillojnë ndjeshmëri, solidaritet, tolerancë dhe pranim dhe respekt për diversitetin. Ndërveprimi i hershëm midis fëmijëve të cilët kanë vështirësi në zhvillim dhe atyre që nuk kanë, çon në një proces të formimit të qëndrimeve dhe pikëpamjeve pozitive. Përfitimet për fëmijët me vështirësi • Ndjenja e pranimit, mundësi për arritjen e miqësisë dhe vetëvlerësim • Mundësi më e madhe për të mësuar nëpërmjet ndërveprimit me fëmijët e tjerë në grup • Trajnim për përfshirjen, jetesën dhe punën, madje edhe kënaqësinë në jetë • Aftësi më të mëdha për t'u kujdesur për veten dhe pavarësinë e tyre, si dhe për të punuar më tej në jetë. Përfitimet për prindërit dhe familjet e fëmijëve me aftësi me vështirësi • Prindërit inkurajohen gjithë e më shumë që t'i dërgojnë fëmijët e tyre në kopsht • Të ketë ndjenjën e përkatësisë në bashkësi dhe mund të kryejë role të tjera shoqërore • Të dinë se fëmijët pranohen nga bashkëmoshatarët dhe bashkësia ku ata jetojnë. Familja dhe kopshti janë dy institucione të cilat janë të ndërvarura mes veti në arritjen e qëllimeve në procesin edukativo-arsimor. Pa bashkëpunim të planifikuar, ata nuk mund të përmbushin detyrat e tyre arsimore. Bashkëpunimi nuk nënkupton takime të rastësishme të prindërve dhe punonjësve në kopsht. Ajo duhet të jetë një proces i planifikuar, afatgjatë i aktiviteteve të ndërsjella. Duke pasur parasysh qëllimet dhe detyrat që duhet të realizohen përmes punës edukative-arsimore, është krejt normale që kopshti të jetë iniciues, organizator, edukator dhe planifikues i bashkëpunimit mes saj dhe familjes. Si qëllime më të rëndësishme në bashkëpunimin e prindërve dhe kopshtit mund të veçohet krijimi i kushteve të volitshme për të shprehur kujdesin e edukatoreve dhe prindërve për zhvillimin e gjithanshëm njohës, emocional, psikomotor të fëmijës. Është gjithashtu e nevojshme të krijohet një marrëdhënie besimi midis prindit dhe të punësuarve në kopsht, një klimë e relaksuar, partneritet dhe respekt reciprok. E gjithë kjo do të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijës përmes procesit të plotësimit të ndërsjellë të kopshtit dhe familjes në procesin edukativo-arsimor.