Këshilli Drejtues

Sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, Këshillin Drejtues në kopshtin e fëmijëve e përbënjë 7 (shtatë) anëtarë dhe atë: Dy përfaqësues të prindërve Dy përfaqësues të Themeluesit Një përfaqësues i Kopshtit Një përfaqësues i ministrisë kompetente Përfaqësues i Qytetit të Shkupit
– Двајца претставници на родителите
– Двајца претставници на Основачот
– Еден претставник на Градинката
– Еден претставник на надлежното министерство
– Еден претставник на Градот Скопје

Në këtë moment, KD e IPKKF "SNEЖANA" Çair, Shkup e përbëjnë.
Anëtarëve të tjerë u është ndërprerë mandati dhe po zhvillohet procedura për emërimin e anëtarëve të KD të IPKKF "SNEZHANA".